ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555540.5 KiB306
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงิน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร108.6 KiB205
แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) ปี 2558179.0 KiB512
5410091018223108.6 KiB105
IMG1.1 MiB58
IMG 00013.4 MiB66
IMG 00022.2 MiB66
IMG 00031.0 MiB57
Job216.1 KiB84
Job216.1 KiB96
Prakadsumpat885.6 KiB65
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 254552.3 KiB245
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ2.7 MiB91
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ136.8 KiB164
คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ49.8 KiB296
คู่มือ สคจ ปี2560733.8 KiB170
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์สังคมจังหวัด ปี 25591.3 MiB160
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี540.5 KiB219
คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) 34.2 KiB403
ตารางเวรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 )264.0 KiB80