ประชุม “คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร” ครั้งที่1/2562 (19 มิ.ย.62)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 15.00 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดประชุม “คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร” (ศปคม.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธรประจำปี 2562-2564 และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น1 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม