ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น (19 มิ.ย.62)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 13.30 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อรับการคัดเลือกในการรับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น1 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม