ประชุมคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร (17 มิ.ย.62)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร ณ ห้องห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร