โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต สร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน กิจกรรมที่ 8 เด็กยุคใหม่พร้อมจะใส..ใส กิจกรรมย่อยที่ 3 (16 มิ.ย.62)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต สร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 8 เด็กยุคใหม่พร้อมจะใส..ใส กิจกรรมย่อยที่ 3 นำเสนอผลงานเด็กและเยาวชนต้นแบบ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน