ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร และ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมเยี่ยมบ้านราษฎร ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร