ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพรนภัส ซาเสน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึงมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ