ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการจัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตฯ เสริมสวยสตรี ตำบลดู่ลาด

(วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562) นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่าชาดจังหวัดยโสธร และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการจัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพและ คุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 การสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีความพอเพียง สู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเอง หลักสูตร เสริมสวยสตรี สาขาช่างแต่งผมสตรี (18 ชั่วโมง ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 –12 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน