นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8 5 11
๑. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒. การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
คนพิการและผู้สูงอายุ
๓. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
๔. การแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๖. การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน
๘. การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300
๑. การพัฒนาบุคลากร
๒. การพัฒนาองค์กร
๓. การพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน
๔. การพัฒนากฏหมายด้านสังคม
๕. การจัดสวัสดิการ
๑. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒. การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม
๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๔. การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
๕. การพัฒนาสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๘. การพัฒนาพื้นที่รองรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๙. การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
๑๐. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑. โครงการพิเศษ