โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อำเภอไทยเจริญ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ กิจกรรมเน้นการให้ความสำคัญกัลกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส เสริมสร้างคุณค่าในตนเองของผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธนชาด ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ
พร้อมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ด้ิอยโอกาสที่พึงได้รับตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาศักษภาพของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยโสธรอย่างยั่งยืนต่อไป (นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ผู้รายงาน)