Category Archives: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ธาตุก่องข้าวน้อย

ก่องข้าวน้อย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ วัดศรีธรรม

วัดศรีธรม

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ วิมานพญาแถน ด้วยวิธีประกวดราคา ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิมานพญาแถน

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

พญาแถน พระธาตุ มหาธาตุ วัดศรีธรรม ศาลากลาง