Category Archives: เอกสารเผยแพร่

คู่มือ One Home โครงการ “ท่านจะมาเราไปรับ ท่านจะกลับเราไปส่ง ท่านจะดำรงชีพแบบพอเพียง”

คู่มือ One home innovation based

คู่มือ One home โครงการ “ท่านจะมาเราไปรับ ท่านจะกลับเราไปส่ง ท่านจะดำรงชีพแบบพอเพียง”

 

http://D:\รวมเอกสารแสกน\รวมเอกสารแสกน 2560\สุชาดา\7. ท่านจะมาเราไปรับ ท่านจะกลับเราไปส่ง\คู่มือ One home innovation based

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

 

ประชาสัมพันธ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี6017032560

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย (พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ปี 2559

   – ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
   – โปสเตอร์ ดาวน์โหลด
   – แผ่นพับ ดาวน์โหลด
   – แบบเสนอประวัติและผลงาน ดาวน์โหลด