Category Archives: เอกสารเผยแพร่

ระเบียบ-แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด ปี 2561

ดร 01_61 อารบิค

ดร 02_61 อารบิค_edit 2

ดร 04_61 อารบิค

ประกาศท้ายระเบียบ 60_fx

ระเบียบ ปี 61

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดยโสธร ปี 60

รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดยโสธร ปี 60

ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อสรี บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลด้านสื่อมวลชนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็บแบบอย่างที่ดีของสังคม

วันสตรีสากล

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เรื่อ รายชื่อข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ประกาศสำนักงาน เรื่องรายชื่อข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นักจิตวิทยา