Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ประชุม “คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร” ครั้งที่1/2562 (19 มิ.ย.62)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 15.00 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดประชุม “คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร” (ศปคม.จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธรประจำปี 2562-2564 และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น1 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น (19 มิ.ย.62)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 13.30 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อรับการคัดเลือกในการรับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น1 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 (18 มิ.ย.62)

วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้รายงานความคืบหน้าและผลปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้กับจังหวัด ยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่ ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร (17 มิ.ย.62)

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร ณ ห้องห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต สร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน กิจกรรมที่ 8 เด็กยุคใหม่พร้อมจะใส..ใส กิจกรรมย่อยที่ 3 (16 มิ.ย.62)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต สร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 8 เด็กยุคใหม่พร้อมจะใส..ใส กิจกรรมย่อยที่ 3 นำเสนอผลงานเด็กและเยาวชนต้นแบบ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน