หน้าแรก

 •  

   

  I01 I02

 • รายงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  รายงานจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

  อำเภอ

  หญิงตั้งครรภ์

  1 เมืองยโสธร 191     คน
  2 ทรายมูล 70     คน
  3 กุดชุม 150     คน
  4 ไทยเจริญ 74     คน
  5 เลิงนกทา 363     คน
  6 คำเขื่อนแก้ว 120    คน
  7 ป่าติ้ว 84      คน
  8 มหาชนะชัย 129      คน
  9 ค้อวัง 36      คน
      รวม     1,217   คน
  04
   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559