ข่าวกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบรมให้ความรู้เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน และเสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย บำเพ็ญประโยชน์ ณ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์-รร.รร.บ้านแคนน้อยหนองเลิง
สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน     โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดโครงการ พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสู่อาเซียน
การประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดยโสธ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดการประชุม ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการ"ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ"

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

Site Logintelefon dinleme Casus telefon telefon dinleme sevisme sahneleri izle sex