หน้าแรก

 •  

  I01
 • รายงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  รายงานจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

  อำเภอ

  หญิงตั้งครรภ์

  เด็กอยู่ในครรภ์

  เด็กแรกเกิด

  1 เมืองยโสธร 29     คน 28       คน   1     คน
  2 ทรายมูล 26     คน 24       คน  2     คน
  3 กุดชุม 24     คน  21       คน   3     คน 
  4 ไทยเจริญ 56     คน  55       คน   1     คน
  5 เลิงนกทา 116     คน 106       คน   10    คน
  6 คำเขื่อนแก้ว 44      คน  38       คน  7      คน
  7 ป่าติ้ว 47      คน  44       คน  3      คน
  8 มหาชนะชัย 37      คน  31        คน   6      คน 
  9 ค้อวัง 10      คน    8         คน    2      คน 
      รวม     389    คน รวม    355   คน  รวม    35    คน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ทั้งหมด          87     แห่ง
    รายงานข้อมูล     40    แห่ง
    ยังไม่รายงานข้อมูล     47    แห่ง
  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558