ข่าวกิจกรรม

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดงานวันเยาวแห่งชาติ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้องาน "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร โดยบูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอเมืองยโสธร...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) สร้างความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมบูรณาการจัดงานโครงการ “ยโสธรรักครอบครัวและสังคมด้วยหัวใจ...ไร้ความรุนแรง” ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ปี ๒๕๕๗ และการอบรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ดำเนินการจัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗  เรื่อง  การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม ในวันที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร บูรณาการจัดงานโครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสู่อาเซียนกับกิจกรรมตลาดนัดคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายสู่ภูมิภาค และการทำสัญญารับเงิน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดประชุม อพม. ระดับหมู่บ้าน (โซนเหนือ ๓ อำเภอ) ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร บูรณาการประชุมสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัวและสมัชชาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำหมู่บ้าน (โซนกลาง ๓ อำเภอ) ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดยโสธร บูรณาการงานร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณพญาแถน อำภอเมือง จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม เข้ารดน้ำขอพรจากผู้บริหารจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
สภาคนพิการทุกประเภท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ยโสธร จัดงานสมัชชาคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว (ครอบครัวอุ่นใจ) ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ร่วมจัดเวทีประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำความร่วมมือจตุภาคี ๔ จังหวัด (สัญจร)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมการบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำจังหวัดยโสธรและพิธีเปิด เนื่องในงานวันสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมงานกาชาดส่งคืนความสุข สู่คนเมืองยศ ปี ๓ รวมน้ำใจกาชาดจังหวัดยโสธร วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง” (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านดอนฮี บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘,๑๖ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศพค.ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสู่อาเซียน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                “ขจัดร้าย ขยายดี มีเครือข่ายจิตอาสา นำพาสู่สังคมที่เกื้อหนุน”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "ยามพี่ - ยามน้อง" (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับองค์การบริหารส่้วนจังหวัดยโสธร จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสู่อาเซียน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ปี ๒๕๕๗
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ยโสธร บูรณาการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (ตำบลต้นแบบ)
สนง.พมจ.ยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ศป.คม.จ.ยโสธร
สนง.พมจ.ยโสธร ร่วมกับ สท. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานพัฒาสังคมฯ จ.ยโสธร จัดประชุมชี้แจงแนวการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสค.
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ยโสธร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ ตำบลห้วยแก้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ. ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2557 จังหวัดยโสธร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์  วีรานุวัตติ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ปี 2556

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Site Logintelefon dinleme Casus telefon telefon dinleme sevisme sahneleri izle sex