หน้าแรก

 •  

   

  I01 I02

 • รายงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  รายงานจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

  อำเภอ

  หญิงตั้งครรภ์

  1 เมืองยโสธร 69     คน
  2 ทรายมูล 47     คน
  3 กุดชุม 80     คน
  4 ไทยเจริญ 66     คน
  5 เลิงนกทา 178     คน
  6 คำเขื่อนแก้ว 94      คน
  7 ป่าติ้ว 55      คน
  8 มหาชนะชัย 91      คน
  9 ค้อวัง 29      คน
      รวม     709    คน
   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559